نتایج : 8 / صفحه 1 از 1
شماره ردیفعنوانشرحDiscriptionجزییات
1 ANSI HI9-6-4 پمپ های روتودینامیکی - اندازه گیری لرزش و محدوده پذیرش Rotodynamic Pumps- for vibration measurements and allowable values جزئیات
2 ANSI HI14-6 پمپ های روتودینامیکی - آزمایش پذیرش عملکرد هیدرولیک Rotodynamic Pumps for hydrolic performance acceptance tests جزئیات
3 ANSI Y32.7 نمادهای گرافیکی برای نقشه های راه آهن و پروفایل ها Graphic Symbols for Railroad Maps and Profiles جزئیات
4 ANSI Y32.18 استاندارد در اندازه گیری های صوتی، طرح های رتبه بندی، و تعاریف standard on noise measurements, rating schemes, and difinitions جزئیات
5 ANSI Y32.18 نماد های مورد استفاده در مکانیک و شماتیک های مربوط به نمودارها Symbols for Mechanical and Acoustical Elements as Used In Schematic Diagrams جزئیات
6 ANSI ISA-67.02.01 برنامه کاربردی مربوط به ایمنی هسته‌ای - اولین استاندارد برای استفاده در نیروگاه‌های هسته‌ای Nuclear Safety-Related Instrument-Sensing Line Piping and Tubing Standard for Use in Nuclear Power Plants جزئیات
7 ANSI FCI 70.2 نشتی شیرهای کنترل CONTROL VALVE SEAT LEAKAGE جزئیات
8 ANSI API Spec 11D15 حلب پرکن و اتصالات Packers and Bridge Plugs جزئیات